การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2558

img_daa5fa1b7470c264c63785b8f9d9804b

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2558 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ในการด้านการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภาประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 9 รางวัล

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จึงขอแจ้งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และ สังกัด สพม.7 เฉพาะที่ตั้งอยู่ในอำเภอกบินทร์บุรีและอำเภอนาดี (เฉพาะเขต 2 เดิม) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อ ๔ และ ข้อ ๕ และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบขอรับการคัดเลือก จำนวน ๓ เล่ม ( ขนาดกระดาษ A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน ๑๐๐ หน้า) ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2558 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรับสมัครพร้อมแบบฟอร์ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.