การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ครูผู้สอนดีเด่น
คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องและผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) , (๖) คุรุสภาจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่น ให้มีศักยภาพสูงขึ้น เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศฯ การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖