การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558

DSC02356

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดในประกาศคุรุสภาดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th

คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบวิชาชีพครูในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศข้อที่ ๔ และประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก จัดทำแบบรายงานประวัติและผลงาน (แบบคส.๐๑) จำนวน ๒ ชุด และรูปเล่มแสดงผลงานตามประกาศข้อ ๔.๔.๒ จำนวน ๒ เล่ม (ความหนาไม่เกิน ๘๐ หน้า) ส่งมายังคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

1. ประกาศรางวัลครูผู้สอนดีเด่นพร้อมแบบฟอร์ม
2. คำแนะนำในการเตรียมเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published.